Algemene Voorwaarden Durlinger's Schoenenbedrijf B.V.

Durlinger's Schoenbedrijf BV. verklaart hierbij dat men voldoet aan de “gedragscode voor elektronisch zakendoen” zoals deze staat vermeld onder:http://www.ecp.nl/sites/default/files/cocdraft4.0NL.pdf

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst aangaat met Durlinger schoenbedrijf BV.
2. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna
opgenomen.

Artikel 2 – Identiteit

Durlinger's Schoenbedrijf BV.
Industrieterreinpanningen 109
5981NC Panningen
Postadres:
Postbus 7103

5980AC Panningen

Tel: 046-451 57 57
Fax: 046-452 82 01
E-mail: webshop@durlinger.com
Bereikbaarheid: ma t/m vr: 9:00 – 16:00
KvK-nummer: 14092839
BTW-nummer: NL 817509744B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van deze webwinkel en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Durlinger's Schoenbedrijf BV de klant.
2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het aanbod gedaan bij de fysieke winkel
van Durlinger's Schoenbedrijf BV. Evenmin de in de fysieke winkel tot stand gekomen
overeenkomsten tussen Durlinger's Schoenbedrijf B.V en de klant vallen onder deze algemene
voorwaarden.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten
voorwaarden van toepassing zijn, hebben deze voorrang op de voorwaarden vermeld in dit
document.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Er wordt geprobeerd elk product te voorzien van correcte prijzen, afbeeldingen en
beschrijvingen. Het kan echter voorkomen dat er een fout gemaakt wordt. Kennelijke vergissingen
of fouten in het aanbod binden Durlinger's Schoenenbedrijf BV. niet.
3. Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief BTW.
4. Niet alle maten binnen een artikel hebben dezelfde prijs, indien dit het geval is zal dit aangegeven
worden d.m.v. “vanaf prijzen”.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en
het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Zodra de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Durlinger's Schoenbedrijf
BV. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod
bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de
overeenkomst ontbinden.
3. Durlinger's Schobedrijf BV. Zal passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en betalingen.
4. Durlinger's Schoenbedrijf BV behoudt zich het recht om derden in te schakelen voor de uitvoer
van de gesloten overeenkomst.
5.De levertijd van die Durlinger’s Schoenbedrijf BV nastreeft bedraagt max. 5 werkdagen.
6.Durlinger's Schoenbedrijf BV behoudt zich het recht om het de gesloten overeenkomst te
ontbinden waarna het gehele aankoopbedrag de klant binnen 5 werkdagen toekomt.
7.Overeenkomsten waarbij de levertermijn van uiterlijk 30 dagen wordt overschreden zullen
worden ontbonden en de klant ontvangt binnen 5 werkdagen het originele aankoopbedrag terug.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door of namens de klant.
2.Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
verpakking aan de Durlinger's Schoenbedrijf B.V retourneren, conform de verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
3. Er zijn aan dit recht geen kosten voor de klant verbonden mits er geen sporen van gebruik
aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is zal het product terug gestuurd worden naar de klant,
hierbij komende kosten zijn voor de klant.
4. Terugbetaling van de aankoopprijs zal uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangst van het product
plaatsvinden.

Artikel 7 Garantie

1. Durlinger's Schoenbedrijf BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften.
2.De garantietermijn die Durlinger Schoenbedrijf BV hanteert is 6 maanden, op ritsen rust een
garantietermijn van 3 maanden.
3.Onder deze garantie valt niet:
– slijtage zolen bij veelvuldig gebruik,
– slijtage hakken,
– kale neuzen bij kinderschoenen,
– het loslaten en verliezen van pailetten, steentjes en kraaltjes.
– alle slijtage van buitenaf (remmen, kruipen of glijden)
– het afgeven van gekleurde binnenvoeringen

Artikel 8 Privacy

1.Informatie ingewonnen door deze website zal alleen intern worden gebruikt en nooit aan derden
worden verstrekt.
2.Voor het correct functioneren van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Een cookie is een klein bestandje dat op Uw computer wordt opgeslagen. Onze website maakt
alleen gebruik van tijdelijke cookies die weer verdwijnen na het verstrijken van een periode van 24
uur.
3.Durlinger's Schoenbedrijf BV neemt de nodige maatregelen om verlies, onrechtmatig gebruik en
wijzigingen in de verzamelde informatie tegen te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
maatregelen die binnen de IT branche als standaard gelden.

Artikel 9 Overige

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
2. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niettig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid
van de gehele algemene voorwaarden aan.

Artikel 10 Wijzigingen

Durlinger's Schoenbedrijf BV behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Indien er wijzigingen in dit document plaatsvinden zullen deze niet anders gecommuniceerd worden
dan door middel van het vermelden van de documentversie en datum op deze pagina / in dit
document.